Bài 104 Trang 41 Sgk Toán 6 Tập 1

d) (overline*81*) phân tách hết cho tất cả (2, 3, 5, 9). (Trong một số có nhiều dấu (*), các dấu (*) không duy nhất thiết thay bởi các chữ số như thể nhau).

Bạn đang xem: Bài 104 trang 41 sgk toán 6 tập 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- dấu hiệu chia hết mang lại (3) là: những số tất cả tổng chữ số phân tách hết mang lại (3) thì chia hết mang đến (3) với chỉ hầu như số đó bắt đầu chia hết đến (3).

- Dấu hiệu phân chia hết đến (9) là: các số có tổng chữ số phân tách hết mang đến (9) thì phân tách hết đến (9) cùng chỉ phần đa số đó new chia hết đến (9).

- dấu hiệu chia hết mang lại (2) là: các số gồm chữ số tận thuộc là chữ số chẵn thì phân chia hết mang đến (2) và chỉ hầu như số đó new chia hết cho (3).

- dấu hiệu chia hết đến (5) là: các số bao gồm chữ số tận cùng là chữ số (0) hoặc (5) thì chia hết mang đến (5) và chỉ phần đa số đó mới chia hết mang lại (5.)


Lời giải chi tiết

a) (overline5*8) chia hết cho (3) thì tổng (5 + * + 8= 13 + *) phân chia hết mang đến (3). 

Vì (* in m 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) đề xuất (*) nhận các giá trị là: (2;5;8)

Các số thỏa mãn nhu cầu là: (528;558;588)

b) (overline6 * 3) phân chia hết mang đến (9) thì tổng (6+*+3=9+*) phân chia hết mang lại 9

Vì (* in m 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) bắt buộc (*) nhận các giá trị là: (0;9)

Các số vừa lòng là: (603;693) 

c) (overline43*) phân chia hết cho tất cả (3) cùng (5) 

Để số đã cho phân chia hết mang đến (5) thì đề nghị điền vào dấu (*) chữ số (0) hoặc chữ số (5).

Xem thêm:

Nếu điền chữ số (0) thì ta được số (430) có tổng các chữ số là (4+3+0=7) đề xuất (430) không chia hết cho (3).

Nếu điền chữ số (5) thì ta được số (435) gồm tổng những chữ số là (4 + 3 + 5=12) nên (435) phân chia hết mang lại 3. Vậy phải điền chữ số (5) vào lốt (*).

d) (overline*81*) phân chia hết cho tất cả (2, 3, 5, 9) 

 (overline*81*) phân tách hết cho (2,5) nên số đó phân chia hết mang lại (10)

Để (overline*81*) phân chia hết đến (10) thì chữ số tận thuộc là (0); tức là (overline*81*) = (overline*810).

Để (overline*810) phân tách hết cho (9) thì (* + 8 + 1 + 0 = * + 9) đề xuất chia hết mang đến (9).

Vì (*) là chữ số đầu trong số (overline*810) phải (* e 0), do đó (* in m 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ). Cơ mà (*+9) nên chia hết đến (9) yêu cầu (*=9)

Vậy số thỏa mãn yêu cầu bài toán là: (9810).


Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + tiquenetworkcom.com"Ví dụ: "Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 tiquenetworkcom.com"