Bài 27 trang 88 sgk toán 9 tập 1

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả những yếu tố (góc và cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

Bạn đang xem: Bài 27 trang 88 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải bỏ ra tiết:

 (H.a)

*

Xét tam giác (ABC) vuông trên (A) có (AC=10cm, widehatC=30^o). Ta cần tính (AB, BC) cùng (widehatB).

+) Ta có: (widehatB + widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o -30^circ=60^circ.)

+) Lại có 

(AB = AC. an C=10.tan 30^o)

(=dfrac10sqrt 33 approx 5,77(cm).)

(AC=BC. cos C Rightarrow 10=BC. cos 30^o)

(Rightarrow BC=dfrac10cos 30^o=dfrac20sqrt 33 approx 11,55(cm)).


LG b

(c=10cm; widehatC=45^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả các yếu tố (góc và cạnh) chưa biết của tam giác đó.

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải chi tiết:

(H.b)

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông trên (A) bao gồm (AB=10, widehatC=45^o). Ta đề nghị tính (AC, BC) và (widehatB).

+) Ta có: (widehatB+ widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o - widehatC=90^o-45^circ=45^circ.)

Do đó tam giác (ABC) là tam giác vuông cân tại (A) đề nghị (AB=AC=10(cm).)

+) Lại có: (AB=BC. sin C Rightarrow 10=BC. Sin 45^o)

(Rightarrow BC=dfrac10sin 45^o=10sqrt 2 approx 14,14(cm).)


LG c

(a=20cm; widehatB=35^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả các yếu tố (góc với cạnh) chưa biết của tam giác đó.

Xem thêm:

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải chi tiết:

 (H.c) 

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông trên (A) gồm (BC=20cn, widehatB=35^o). Ta yêu cầu tính (AB, AC) với (widehatC).

+) Ta có: (widehatC+ widehatB=90^circ Rightarrow widehatC= 90^o - widehatB=90^o - 35^circ=55^circ.) 

+) Lại có: (AB=BCcdot cosB=20cdot cos35^circapprox 16,383 (cm))

(AC= BC cdot sinB=20cdot sin35^circapprox 11,472 (cm)).


LG d

(c=21cm; b=18cm)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả những yếu tố (góc với cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

+) áp dụng định lý Pytago: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2 = AC^2 + AB^2.)

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

(H.d)

*

Xét tam giác (ABC) vuông trên (A) có: (AC=18, AB = 21). Ta phải tính (BC, widehatB, widehatC).

Áp dụng định lí Pyta go, ta được: (BC^2=AC^2+AB^2=18^2 +21^2=765)

(Rightarrow BC = sqrt765=3sqrt85 approx 27,66(cm)). 

Lại có:

( an B=dfracACAB=dfrac1821 approx 0,8571)

Bấm thứ tính: SHIFT rã 0,8571 (Rightarrow widehatBapprox 41^circ.)

Vì (widehatC +widehatB=90^o Rightarrow widehatC= 90^o - 41^o =49^circ.) 

tiquenetworkcom.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 245 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tiquenetworkcom.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện tiquenetworkcom.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tiquenetworkcom.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.