GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG II*

Trang chủ » GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG II – BÀI 13: Luyện tập: đặc thù của nitơ, photpho và những hợp chất của chúng


Bài 1 (trang 61 SGK Hóa 11):

Hãy cho thấy số oxi hóa của N cùng P trong các phân tử với ion dưới đây NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 sách giáo khoa chương ii

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 61 SGK Hóa 11):

Trong các công thức sau đây, chọn cách làm hóa học đúng của magie photphua:

A. Mg3(PO4)2

B. Mg(PO3)2

C. Mg3P2

D. Mg2P2O7

Lời giải:

Đáp ánC

Bài 3 (trang 61 SGK Hóa 11):

a) Lập các phương trình hóa học sau đây:

NH3+ Cl2(dư) → N2+ ..

Xem thêm:

NH3(dư) + Cl2→ NH4Cl + ….

NH3+ CH3COOH → …

(NH4)3PO4-to→ H3PO4+ …

Zn(NO3)2-to→ …

b) Lập những phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn gàng của làm phản ứng giữa các chất tiếp sau đây trong dung dịch:

(1) K3PO4và Ba(NO3)2

(2) Na3PO4và CaCl2

(3) Ca(H2PO4)2và Ca(OH)2với tỉ lệ thành phần mol 1:1

(4) (NH4)3PO4+ Ba(OH)2

Lời giải:

*
*

Bài 4 (trang 61 SGK Hóa 11):

Từ hiđro, clo, nitơ và các hóa chất nên thiết, hãy viết những phương trình chất hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) pha trộn phân đạm amoni clorua.

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 62 SGK Hóa 11):

Viết phương trình hóa học triển khai các dãy chuyển hóa sau:

*

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 62 SGK Hóa 11):

Hãy đưa ra đầy đủ phản ứng vẫn học có sự thâm nhập của đối kháng chất photpho, trong số đó số thoái hóa của photpho:

a. Tăng

b. Giảm

Lời giải:

*

Bài 7 (trang 62 SGK Hóa 11):

Khi đến 3,00 g tất cả hổn hợp Cu và Al tính năng với hỗn hợp HNO3đặc dư, đun nóng, xuất hiện 4,48 lít khí nhất NO2(đktc). Xác định phần trăm trọng lượng của mỗi kim loại trong lếu láo hợp?

Lời giải:

Gọi nAl= x (mol), nCu= y (mol); nNO2= 4,48/22,4 = 0,2 mol

Al + 6HNO3(đặc) -to→ Al(NO3)3+ 3NO2↑ + 3H2O

x 3x (mol)

Cu + 4HNO3(đặc) Cu(NO3)2+ 2NO2↑ + 2H2O

y 2y (mol)

Theo pt: nNO2(1) = 3. NAl= 3.x mol

nNO2(2) = 2. NCu= 2y mol

⇒ Tổng nNO2= 3x + 2y = 0,2 mol

Ta tất cả hệ phương trình

*

*

Bài 8 (trang 62 SGK Hóa 11):

Cho 6,00 g P2O5vào 25,0 ml dung dịch H3PO46,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ tỷ lệ H3PO4trong dung dịch sản xuất thành?

Lời giải:

mdd H3PO4= V. D = 25. 1,03 = 25,75g

*
*

Theo pt nH3PO4= 2. NP2O5= (2.6) / 142 = 6/71 (mol)

⇒ mH3PO4= (6.98)/71 = 8,282 g

mH3PO4(sau phản bội ứng) = 1,545 + 8,282 = 9,827(g)

Khối lượng dung dịch sau bội phản ứng = 25,75 + 6 = 31,75(g)

*

Bài 9 (trang 62 SGK Hóa 11):

Cần bón từng nào kg phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây đề nghị 60,0 kg nitơ?

Lời giải:

10ha khoai tây đề xuất 60. 10 = 600 kg nitơ

Bảo toàn yếu tố Nito:

⇒ 1 mol (80g) NH4NO3tạo thành 1 mol (28g)N2

Lượng NH4NO3cần để có 600kg N2là

*

Phân đạm amoni nitrat đựng 97,5% NH4NO3nên lượng phân đạm yêu cầu bón là:

*

Post navigation


GIẢI BÀI TẬP HÓA 11 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG II – BÀI 14: Bài thực hành thực tế 2: tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho⟶