Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất Toán Lớp 4

Trong lịch trình toán lớp 4 phần số học: Cmùi hương Phân số khôn cùng quan trọng đặc biệt và khó học. Đặc biệt kiến thức này còn tồn tại vào đề thi bình chọn 1 tiết, đề thi học kì lớp 4 yêu cầu học viên lớp 4 buộc phải học thật chắc chắn rằng.Dưới phía trên, hệ thống dạy dỗ trực đường tiquenetworkcom.com xin ra mắt một vài ba ví dụ về các bài bác toán thù tính nkhô nóng phân số.

Xem thêm:

Mời quý phú huynh, thầy cô cùng những em học viên thuộc tham khảo !

BÀI TẬP. LUYỆN TẬP

Câu 1:

Tính bằng phương pháp dễ ợt nhất:

$frac59+frac137+frac1513+frac87+frac49+frac1113$

Câu 2:

Tính bằng cách thuận lợi nhất:

$frac3 imes 15 imes 812 imes 6 imes 5$

Câu 3:

Tính cực hiếm của biểu thức sau bằng cách dễ dàng nhất:

$A=frac3200+frac8200+frac13200+frac18200+...+frac193200+frac198200$

Câu 4:

Tính nhanh:

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes left( 1-frac15 ight) imes left( 1-frac16 ight) imes left( 1-frac17 ight) imes left( 1-frac18 ight)$

Câu 5:

Tính nhanh:

$A=left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes left( 1+frac14 ight) imes left( 1+frac15 ight) imes left( 1+frac16 ight)$

Câu 6:

Tính nhanh:

$frac137512 imes frac327213 imes frac51257 imes frac213685 imes frac57327$

Câu 7:

Tính nhanh:

$frac23231818 imes frac727272696969$

Câu 8:

Tính nhanh:

$left( 1-frac34 ight) imes left( 1-frac37 ight) imes left( 1-frac310 ight) imes left( 1-frac313 ight) imes left( 1-frac316 ight)$

Câu 9:

Tính nhanh:

$left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes ... imes left( 1+frac12020 ight)$

Câu 10:

Tính nhanh:

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes ... imes left( 1-frac199 ight)+left( 1-frac47 ight) imes left( 1-frac411 ight) imes left( 1-frac415 ight) imes ... imes left( 1-frac499 ight)$

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

$frac59+frac137+frac1513+frac87+frac49+frac1113$

Bài giải

$frac59+frac137+frac1513+frac87+frac49+frac1113$

$=left( frac59+frac49 ight)+left( frac137+frac87 ight)+left( frac1513+frac1113 ight)=1+3+2=6$

Câu 2:

Tính bằng cách dễ dãi nhất:

$frac3 imes 15 imes 812 imes 6 imes 5$

Bài giải

$frac3 imes 15 imes 812 imes 6 imes 5=frac3 imes 3 imes 5 imes 4 imes 23 imes 4 imes 2 imes 3 imes 5=1$

Câu 3:

Tính cực hiếm của biểu thức sau bằng cách dễ ợt nhất:

$A=frac3200+frac8200+frac13200+frac18200+...+frac193200+frac198200$

Bài giải

$A=frac3200+frac8200+frac13200+frac18200+...+frac193200+frac198200=frac3+8+13+18+...+193+198200$

Dãy số 3; 8; 13; …. ; 198 tất cả số số hạng là:

(198 – 3) : 5 + 1 = 40 (số hạng)

Tổng dãy số 3; 8; 13; … ; 198 là:

(198 + 3) x 40 : 2 = 4020

$Rightarrow A=frac4020200=frac20110$

Câu 4:

Tính nhanh:

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes left( 1-frac15 ight) imes left( 1-frac16 ight) imes left( 1-frac17 ight) imes left( 1-frac18 ight)$

Bài giải

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes left( 1-frac15 ight) imes left( 1-frac16 ight) imes left( 1-frac17 ight) imes left( 1-frac18 ight)=frac12 imes frac23 imes frac34 imes frac45 imes frac56 imes frac67 imes frac78=frac18$

Câu 5:

Tính nhanh:

$A=left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes left( 1+frac14 ight) imes left( 1+frac15 ight) imes left( 1+frac16 ight)$

Bài giải

$A=left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes left( 1+frac14 ight) imes left( 1+frac15 ight) imes left( 1+frac16 ight)=frac32 imes frac43 imes frac54 imes frac65 imes frac76=frac72$

Câu 6:

Tính nhanh:

$frac137512 imes frac327213 imes frac51257 imes frac213685 imes frac57327$

Bài giải

$frac137512 imes frac327213 imes frac51257 imes frac213685 imes frac57327=frac137 imes 327 imes 512 imes 213 imes 57512 imes 213 imes 57 imes 685 imes 327=frac137685=frac137137 imes 5=frac15$

Câu 7:

Tính nhanh:

$frac23231818 imes frac727272696969$

Bài giải

$frac23231818 imes frac727272696969=frac23 imes 10118 imes 101 imes frac72 imes 1010169 imes 10101=frac2318 imes frac7269=frac23 imes 7218 imes 69=frac23 imes 18 imes 418 imes 23 imes 3=frac43$

Câu 8:

Tính nhanh:

$left( 1-frac34 ight) imes left( 1-frac37 ight) imes left( 1-frac310 ight) imes left( 1-frac313 ight) imes left( 1-frac316 ight)$

Bài giải

$left( 1-frac34 ight) imes left( 1-frac37 ight) imes left( 1-frac310 ight) imes left( 1-frac313 ight) imes left( 1-frac316 ight)=frac14 imes frac47 imes frac710 imes frac1013 imes frac1316=frac116$

Câu 9:

Tính nhanh:

$left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes ... imes left( 1+frac12020 ight)$

Bài giải

$left( 1+frac12 ight) imes left( 1+frac13 ight) imes left( 1+frac14 ight) imes ... imes left( 1+frac12020 ight)=frac32 imes frac43 imes frac54 imes ... imes frac20212020=frac20212$

Câu 10:

Tính nhanh:

$A=left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes ... imes left( 1-frac199 ight)+left( 1-frac47 ight) imes left( 1-frac411 ight) imes left( 1-frac415 ight) imes ... imes left( 1-frac499 ight)$

Bài giải

$left( 1-frac12 ight) imes left( 1-frac13 ight) imes left( 1-frac14 ight) imes ... imes left( 1-frac199 ight)$

= $frac12 imes frac23 imes frac34 imes ... imes frac9899$ =$frac199$

$left( 1-frac47 ight) imes left( 1-frac411 ight) imes left( 1-frac415 ight) imes ... imes left( 1-frac499 ight)$

$=frac37 imes frac711 imes frac1115 imes ... imes frac9599=frac399=frac133$