Toán Lớp 5 Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

Bài 3: Mỗi dòng áo may hết 1,15m vải ; mỗi cái quần may không còn 1,35m vải. Hỏi may 4 mẫu áo cùng 2 cái quần như vậy hết toàn bộ bao nhiêu mét vải vóc ?

Bài 4: Một người đi xe đạp điện từ A thời điểm 7 giờ 30 phút và cho B lúc 8 giờ đồng hồ 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường AB.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 tính bằng cách thuận tiện nhất

Tuần 31 – Đề 2

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 12,75 – 7,28 – 1,72 ;

b) 16,34 – 12,45 + 8,45 ;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2: Tìm x :

Bài 3: Một người tiêu dùng 1,5kg gạo nếp không còn 10 800 đồng. Người đó thiết lập thêm một lượng gạo tẻ vội vàng rưỡi lượng gạo nếp với giá tiền 1kg gạo tẻ chỉ bằng 

*
 giá tiền 1kg gạo nếp. Hỏi bạn đó cài gạo hết toàn bộ bao nhiêu chi phí ?

Bài 4: kiếm tìm số bị chia và số phân tách trong một phép chia có số dư bởi 0, biết rằng nếu phân chia số bị phân chia cho 3 lần số chia thì được 0,75 ; nếu phân tách số bị phân tách cho gấp đôi thương thì cũng khá được 0,75.

Đáp án tuần 31 – Đề 1

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72 = 3,525 x 0,72

= 2 538.

b) (2,468 – 1,057) x 0,72 = 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= 20 x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 = (3,75 – 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

Xem thêm:

d) 7,89 x 0,5 x trăng tròn = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải :

May 4 áo hết số vải là :

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần không còn số vải vóc là :

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo cùng 2 quần không còn số vải vóc là :

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số : 7,3m.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian người đó đi trường đoản cú A đến B là :

8 tiếng 15 phút – 7 giờ khoảng 30 phút = 45 phút

45 phút = 0,75 giờ

Quãng mặt đường AB dài là :

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số : 9,45km

Đáp án tuần 31 – Đề 2

Bài 1:

a)12,75 – 7,28 – 1,72=12,75 – (7,28 + 1,72)
=12,75 – 9 = 3,75.
b)16,34 – 12,45 + 8,45=16,34 – (12,45 – 8,45)
=16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là cấp 1,5 lần.

Người đó cài đặt số gạo tẻ là :

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá chi phí 1 kilogam gạo nếp lả :

10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá chi phí 1 kg gạo tẻ là :

7200 x 

*
 = 4800 (đồng)

Số tiền download gạo tẻ là :

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn bộ số tiền sở hữu gạo là :

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số : 21 600 đồng.

Bài 4:

bài giải:

Khi số bị phân chia không đổi, nếu như số phân tách gấp 3 lần thì thương bớt lần. Thương bớt 3 lần được 0,75, buộc phải thương phải tìm là :

0,75 x 3 = 2,25.

Khi số bị chia không đổi, giả dụ thương gấp 2 lần thì số chia giảm 2 lần. Số chia giảm 2 lần được 0,75, yêu cầu số chia phải tìm là :